fbpx
da
Prøv 14 dage gratis
da

Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juli 2018

 

 Det forsikrede

Mobil Forsikring gælder alene, hvor Sikrede køber en mobiltelefon hos Worklogger, og Sikrede samtidigt opretter en gyldigt Skadeforsikring. Forsikringen er gældende fra modtagelse af mobiltelefon, og forsikringen skal være gyldig på skadestidspunktet.

Forsikringen dækker den mobiltelefon som fremgår af købsbeviset.

Dækning

Det forsikrede er dækket mod pludselig og uventet skade opstået som følge af en udefrakommende begivenhed. Skaden skal være knyttet til et skadestidspunkt.

Erstatning

Forsikringen dækker udgiften til reparation af det forsikrede. Hvis reparation ikke er mulig erstattes den beskadigede enhed med en tilsvarende enhed uden hensyn til farver og specielle udgaver. Hvis det ikke er muligt at levere en tilsvarende enhed erstattes så vidt muligt med en enhed af samme mærke og så vidt muligt med tilsvarende tekniske specifikationer.

Selvrisiko

For hver dækningsberettiget skade skal der betales en selvrisiko som følger:

Pris inkl. moms Selvrisiko
Kr. 0-2.500 Kr. 350
Kr. 2.501-5.000 Kr. 400
Kr. 5.001-7.500 Kr. 450
Kr. 7.501-12.500 Kr. 550

Selvrisikobeløbet vil blive opkrævet Sikrede på næste måneds abonnement opgørelse.

Forsikringen dækker 1 skade pr. telefon pr. år regnet pr. ikrafttrædelsesdato.

Indhold

1. Sikrede

Den virksomhed, hvis navn fremgår af certifikatet/købsaftalen og som har et aktivt Worklogger abonnement og en aktiv Worklogger Skadeforsikring samt kan dokumentere køb af telefonen.

2. Forsikringsgiver

Forsikringsgiver er Worklogger ApS, Kastrupvej 98B 1.tv, DK-2300 København S, CVR-nr. 35834303. (herefter kaldt Forsikringsgiver)

3. Geografisk omfang

Forsikringen dækker skade på det forsikrede i hele verden. Reparation arrangeres ved hjemkomst til Danmark, såfremt den forsikrede er i udlandet på tidspunktet, hvor begivenhederne, som forårsager den dækkede skade, finder sted.

4. Dækningsperiode

Forsikringen træder i kraft for dato af køb af forsikringen, som fremgår af certifikatet/købsaftalen. Forsikringen fortsætter indtil den opsiges, jvf. pkt. 6.

5. Forsikringspræmie

Præmien fremgår af certifikatet/købsaftalen og skal betales hver måned til Worklogger.

6. Opsigelse

Opsigelse af Worklogger-abonnement med inkluderet Skadeforsikring

Såfremt Sikrede opsiger deres Worklogger abonnement, bortfalder (opsiges) Forsikringen automatisk på det tidspunkt, hvor den Sikredes Worklogger konto endeligt opsiges (opsigelsesdato +30 dage).

Opsigelse af Forsikring alene

Forsikringen kan opsiges på ethvert tidspunkt med et varsel på 30 dage. Opsigelsen skal ske ved henvendelse til Worklogger.

Forsikringsgivers opsigelse

Forsikringsgiver kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen ved at sende Sikrede en skriftligt varsel på 30 dage til udløbet af en måned. Hvis præmien ikke betales rettidigt er forsikringsgiver berettiget til at opsige forsikringen i overensstemmelse med reglerne i forsikringsaftalelovens §§12-17.

7. Anmeldelse af skade

Et krav skal hurtigst muligt anmeldes via Workloggers skadeanmeldelses formular. Forældelsesfrist iht. gældende lovgivning.

Sikrede skal kunne fremlægge dokumentation for købet af det forsikrede samt kunne fremlægge det forsikrede som krævet af Forsikringsgiver.

Kun reparatører, der er godkendt af Forsikringsgiver, må udføre reparationer på det forsikrede.

Hvis skaden ikke er dækket af forsikringen vil omkostninger i forbindelse med undersøgelse af det forsikrede opkræves Sikrede.

8. Undtagelser

Følgende er ikke dækket af denne forsikring:

 • Ekstraudstyr – eksempelvis men ikke begrænset til oplader, genopladelige batterier og høretelefoner.
 • Elektrisk eller mekanisk fejl i det forsikrede (funktionsfejl).
 • Skade forårsaget af uautoriseret indgreb, modifikationer på det forsikrede, eller brug heraf i strid med producentens instruktioner.
 • Tab af data, fejl i SIM-kort, andre følgeskader forårsaget af det forsikrede, eller fejl af kosmetisk karakter.
 • Skade som følge af brænd.
 • Tyveri og bortkomst af enhver art, herunder glemte eller forlagte produkter.
 • Enhver skade opstået som følge af at et produkt har været glemt eller forlagt.
 • Erstatning for mistet brug af det forsikrede i forbindelse med en skade, eller for evt. ventetid i forbindelse med reparation.
 • Skader og fejl opstået som følge af virus, eller som er software relateret.
 • Kosmetisk skade, eksempelvis ridser og buler, som ikke påvirker det forsikredes funktionalitet eller dets anvendelse i væsentlig grad.
 • Skade som følge af normal slitage.

9 Generelle betingelser

  • Force Majeure

  Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller har forbin- delse til naturkatastrofer, krig, krigslignende situationer, borgerkrig, militære øvelser, revolution, oprør, terrorisme, atom eller nukleare processer, handlinger foretaget af myndigheder, konfiskering, strejker, lockout eller andre lignende begivenheder.

  9.2  Krav til håndtering

  Der skal tages alle rimelige forholdsregler til at beskytte det forsikrede mod skader. Uagtsom håndtering af det forsikrede kan resultere i justering af eller afvisning af forsikringsdækning.

  9.3  Konflikter og gældende ret

  I tilfælde af utilfredshed med denne forsikringsdækning kan den forsikrede kontakte Forsikringsgiver. Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf.:33 14 89 00. Konflikter vedrørende forsikringsaftalen kan indbringes for de danske domstole. Dansk ret er gældende for forsikringsaftalen.

  9.4  Behandling af persondata

  Forsikringsgiver behandler persondata, som er relevante og nødvendige for tegning og administration af nærværende skadesforsikringer, i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Den forsikrede kan til enhver tid kontakte Forsikringsgiver for at få indsigt i eller kræve rettelser af upræcise persondata.

  9.5  Regres

  Såfremt udbetaling er gjort i overensstemmelse med nærværende vilkår, er forsikringsgiveren forpligtet til at inddrive modsvarende beløb fra anden part. Part som forsikringsgiveren gør udbetaling til, overlader dennes ret til forsikringsgiveren, samt forpligter sig til at gøre sit yderste for at sikre denne ret.

  9.6  Fortrydelsesfrist

  Iht. Forsikringsaftalelovens §34 kan indgåelse af denne aftale fortrydes. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag Sikrede har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt Sikrede på skrift har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx har modtaget forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag, helligdag kan fortrydelse gives den følgende hverdag.

  Hvis aftalen skal fortrydes skal Sikrede inden fortrydelsesfristens udløb underrette den Worklogger.

Opret gratis konto