Abonnementsbetingelser

Ved brug af Workloggers applikationer godkendes disse vilkår

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” ved aktivering eller ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf,
og gælder mellem Worklogger ApS, CVR-nummer 35834303, Servicevej 6 4220 Korsør (herefter “Worklogger”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person, accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

1.2 Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende kan herudover acceptere disse Vilkår på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

2.1 Abonnementet træder i kraft ved aktiverings-/underskriftsdatoen og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Første faktureringsperiode løber fra aktiveringsdatoen til udgangen af den pågældende måned.

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Worklogger og valgte moduler (herefter under et “Applikationen”), der stilles til rådighed online som software as a service (SaaS). Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge Applikationen til det antal administrator/medarbejder brugere og moduler m.v., der fremgår af de specifikke produkter. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved brug af sådanne yderligere administrator/medarbejder brugere og moduler m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

3.3 I selve Applikationen eller på Workloggers hjemmeside findes en oversigt over abonnement og valgte moduler. For enkelte funktioner, ydelser og moduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår før de kan anvendes.

3.4 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden. Kunden indestår for og har de fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens log in detaljer.

3.5 Med undtagelse af det, der fremgår af 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

3.6 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Workloggers navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4.1 Betaling skal forekomme den første hverdag efter udgangen af hver måned med betalingskort jf. 4.5. Kunden faktureres for de dage moduler og/eller brugere har været aktive i den pågældende måned. Dagspriser udregnes fra månedspriser divideret med antal dage i den pågældende måned.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Worklogger forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse og anses for leverede, når de er afsendt af Worklogger.

4.4 Worklogger forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet på www.worklogger.io. Worklogger tager endvidere forbehold for prisændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger f.eks. på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter, stigende server omkostninger eller som følge af den normale udvikling i forbrugerprisindeks og årlig inflation.

4.5 Ved aktivering og/eller ved betaling tilmeldes Kundens betalingskort til Automatisk Kortbetaling med VISA/Dankort, Visa Elektron, MasterCard eller Maestro, som er udstedt i Danmark eller i resten af Norden. Worklogger trækker automatisk sit tilgodehavende den sidste dag hver måned fra den bankkonto, Kundens kort er tilknyttet. Hvis den sidste dag i måneden ikke er en bankdag, trækkes beløbet næste mulige bankdag. Har Kunden fået nyt betalingskort eller ønsker at ændre det tilknyttede betalingskort, kan dette gøres i kontrolpanelet i Kundens Worklogger konto. Ønsker Kunden at gøre indsigelse imod eller at afvise en fremtidig betaling, skal Kunden kontakte Workloggers’s Kundeservice på accounting@worklogger.io. Gør Kunden indsigelse senest to hverdage før betaling finder sted, kan Kundeservice nå at sætte opkrævningen af regningen i bero, indtil der er taget stilling til Kundens indsigelse. Kundens kortoplysninger gemmes ikke af Worklogger, men udelukkende hos Clearhaus/Pensopay, og kun så længe, Kunden er tilmeldt Automatisk Kortbetaling. Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret). Uvedkommende har således ingen mulighed for at få adgang til Kundens betalingsinformationer, når de sendes fra Kundens computer til Clearhaus/Pensopay ved aktivering af Kundens Worklogger konto.

4.6 Ved Hardware as a Service gælder generelle vilkår og betingelser for Hardware-as-a-Service.

4.7 Ved køb af Hardware gælder generelle Vilkår og betingelser ved køb af hardware.

4.8 Ved køb af håndværker telefoner eller anden hardware, har Kunden fra leveringsdato, 30 dage til at tilbagemelde en mangel. Worklogger stiller ingen yderligere garanti.

5.1 Kunden kan opsige abonnementet med 30 dages opsigelse. Fravalg af tillægsmoduler og brugere kan ligeledes ske med 30 dages opsigelse (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse). Abonnementer til Hardware og Hardware-as-a-Service kan ligeledes opsiges med 30 dages varsel af Kunden.

5.2 Worklogger kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6.1 Parterne er enige om, at Kunden er dataansvarlig for så vidt, angår eventuelle personoplysninger Kunden uploader og behandler i Applikationen, samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen. Som ”bilag 1” (https://worklogger.io/gdpr/dpa) til disse Vilkår har parterne indgået en databehandleraftale (herefter “Databehandleraftale”), hvortil der henvises for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af persondata.

6.2 Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal Worklogger, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 7 dage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes. Data der ikke findes en eksportfunktion til, kan Worklogger hjælpe med at eksportere for Kunden.

6.3 Worklogger forbeholder sig ret til at slette Kundens data efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil og Worklogger har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

6.4 Worklogger er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse.

6.5 Worklogger kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter Workloggers vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

6.6 Anvendelse af modulet ”SmartGEO” eller “LiveGEO” eller ”InOuTime” skal betragtes som kontrolforanstaltning. Virksomheden skal varsle brugen af overvågning efter reglerne i aftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og LO – Hovedorganisation for fagforeninger. Brugen af GPS-overvågning kræver, at Kunden følger den procedure, der er foreskrevet i aftalen om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO. Dette indebærer blandt andet, at kunden skal varsle brug af kontrolforanstaltningerne. Da Kunden skal kunne bevise, at medarbejderne er blevet orienteret, er det en god ide at varslingen sker skriftligt. Registrering af medarbejdernes tidsforbrug via GPS er også omfattet af persondataloven, som stiller yderligere krav til Kundens oplysningspligt. Det betyder, at Kunden skal give medarbejderne forudgående besked om, at registreringen finder sted og at oplysningerne kan blive gennemgået. Derudover skal Kunden beskrive de driftsmæssig formål og andre relevante oplysninger om indsamlingen af data om medarbejderen. Hvis Kundens virksomhed har et samarbejdsudvalg, skal kontrolforanstaltningen drøftes i udvalget. Alternativt kan Kunden give varslingen til tillidsrepræsentanten. Det anbefales, at Kunden formulerer en politik om kontrolforanstaltningen, der kan indarbejdes i en eventuel personalehåndbog.

6.7 Hvis Kunden ønsker at integrere sit eksterne regnskabssystemer til Worklogger kræver dette at Kunden giver Worklogger adgang via Kundens regnskabssystems API.

7.1 Worklogger tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Workloggers kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Worklogger fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Worklogger i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser af Servicen, vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

8.1 Worklogger er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Worklogger er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Worklogger ApS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Worklogger ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Worklogger meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Workloggers immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden Worklogger og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at Worklogger forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10.1 Worklogger har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 Kunden accepterer, at Worklogger er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

10.3 For så vidt angår Workloggers anvendelse underleverandører henvises i øvrigt til Databehandleraftalen.

11.1 Worklogger fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 Worklogger er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. Worklogger kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Worklogger ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Workloggers samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 3 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimum DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde Worklogger for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen og Hardware.

11.4 Kunden accepterer at skadesløsholde Worklogger mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen og Hardware.

12.1 For så vidt angår behandling af personoplysninger, som Kunden anvender som dataansvarlig i Applikationen gælder Databehandleraftalens bestemmelser imellem Worklogger og Kunden. For så vidt angår Workloggers behandling af personoplysninger henvises til Privatlivspolitik (https://worklogger.io/gdpr/privatlivspolitik).

12.2 Kundens data ligger sikkert på Windows Azure datacentre. Der bliver taget back up af alt Kundens data.

12.3 Worklogger har tavshedspligt om alle informationer, Worklogger måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Worklogger har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Worklogger er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

12.4 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Worklogger, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Workloggers behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Worklogger for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

12.5 Worklogger må vise Kundens navn og logo på www.worklogger.io og alle subdomæner og eventuelt markedsførings materiale.

13.1 Worklogger er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Workloggers hjemmeside. Worklogger tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

15.1 Hvis manglende opfyldelse skyldes force majeure, er Worklogger ikke bundet af aftalen og kan ophæve aftalen, uden at kunden kan rette et erstatningskrav mod Worklogger.

15.2 Force majeure foreligger, hvis en af parterne forhindres helt eller delvist i at opfylde den indgåede aftale, eller opfyldelse må anses for værende urimelig byrdefuld som følge af omstændigheder, der er uden for partens kontrol. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, krig, enhver form for arbejdskonflikt eller strejke, brand, lynnedslag eller oversvømmelse.

15.3 Den part, der bliver berørt af force majeure, skal uden ugrundet ophold underrette den anden part herom.

16.1 Disse Vilkår er gyldige fra 19-12-2020 og erstatter tidligere vilkår.

Verdensklasse produkt og support giver glade kunder!